THÔNG BÁO CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND XÃ V/v Tổ chức kỳ họp thứ VII HĐND xã Nam Cao nhiệm kỳ 2021- 2026
Ngày 21/12/2023

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

        XÃ NAM CAO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIÊT NAM

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          Nam Cao, ngày 20  tháng  12 năm 2023

 

 

THÔNG BÁO CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND XÃ

V/v Tổ chức kỳ họp thứ VII HĐND xã Nam Cao nhiệm kỳ 2021- 2026

 

 

        Kính thưa:  Cử tri và nhân dân trong toàn xã

 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015, Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND các cấp năm 2015;

Căn cứ quy chế hoạt động của HĐND xã nhiệm kỳ  2021– 2026.

Thực hiện sự chỉ đạo của ban thường vụ Đảng ủy về việc tổ chức kỳ họp thứ VII HĐND xã.

         Căn cứ vào chương trình làm việc của HĐND xã năm 2023 và tình hình thực tế địa phương. Thường trực HĐND xây dựng, triển khai theo kế hoạch. Phối hợp với UBND xã chuẩn bị các báo cáo trình trước kỳ họp.

Thường trực HĐND xã trân trọng kính báo tới cử tri và nhân dân trong xã về  chương trình, nội dung, thời gian diễn ra kỳ họp thứ VII để cử tri và nhân dân biết theo giõi, giám sát kết quả hoạt động của HĐND xã. Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quân sự, đồng thời thông qua các nghị quyết  kết luận tại kỳ họp.

I. Dự kiến kỳ họp thứ VII thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo của UBND xã về tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2023. Nhiệm vụ chủ yếu năm 2024.

2. Báo cáo của khối nội chính về công tác an ninh - quân sự - tư pháp năm 2023. Nhiệm vụ chủ yếu năm 2024.

3. Báo cáo tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND xã năm 2023. Nhiệm vụ chủ yếu năm 2024.

4. Báo cáo dự toán ngân sách xã năm 2024.

5. Báo cáo thẩm tra của các ban.

6. Báo cáo tổng hợp ý kiến của đại biểu và cử tri trước kỳ họp.

7. Đại biểu thảo luận về các báo cáo, tờ trình đồng thời thông qua nghị quyết kỳ

họp.

II. Thời gian tổ chức kỳ họp

Kỳ họp thứ VII dự kiến tổ chức ½ ngày bắt đầu từ 7h30’ ngày 26/12/2023 (sáng thứ 3).Thường trực HĐND tổ chức tiếp âm trực tiếp nội dung, chương trình, thời gian diễn ra kỳ họp.

Thường trực HĐND trân trọng kính báo tới cử tri và nhân dân trong xã, kính mong nhận được sự quan tâm của toàn thể nhân dân.                                                

             

                                                                                               TM. THƯỜNG TRỰC HĐND

   

                                                  CHỦ TỊCH

 

 

                                                      ( Đã ký)

 

                                                  Nguyễn Thiên Định

 

Tin liên quan