QUYẾT ĐỊNH Kiện toàn Ban chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo                               xã Nam Cao, giai đoạn 2022 - 2025
Ngày 15/09/2023

 

UỶ BAN NHÂN DÂN

NAM CAO

 

Số: 25/QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Nam Cao, ngày 05 tháng 9 năm 2023

 

QUYẾT ĐỊNH

Kiện toàn Ban chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo

                              xã Nam Cao, giai đoạn 2022 - 2025

 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ NAM CAO

 

          Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số số 24/2021/QĐ-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy  định quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm và quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022 - 2025;

Căn cứ Quyết định số 2729/QĐ-UBND ngày 30 tháng 8 năm 2021 của Uỷ ban nhân dân huyện Kiến Xương về việc thành lập Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo huyện Kiến Xương, giai đoạn 2022-2025;

Xét đề nghị của Công chức Lao động - TB&XH xã Nam Cao.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Kiện toàn Ban chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo xã Nam Cao, giai đoạn 2022 - 2025 (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo rà soát) gồm các thành viên:

Ông: Nguyễn Thành Khoa - Chủ tịch UBND xã. Trưởng Ban chỉ đạo

Ông: Nguyễn Xuân Định - PCT UBND xã - Phó Trưởng ban TT;

Ông: Nguyễn Tất Thưởng - CC Lao động TB&XH xã - Phó Trưởng ban;

+ Thành viên Ban chỉ đạo bao gồm các ông (bà) giữ chức vụ sau:

1. Ông: Nguyễn Hồng Cường - Trưởng Công an xã;

2. Ông: Nguyễn Xuân Tâm - Chỉ huy trưởng Ban quân sự xã;

3. Bà: Nguyễn Thị Dung - Công chức Kế toán – Ngân sách xã;

4. Bà: Nguyễn Thị My - Công chức Văn phòng UBND xã;

5. Bà: Hà Phương Chung - Công chức Tư pháp xã;

6. Ông: Đoàn Văn Điệp - Công chức Văn hoá xã hội xã;

7. Ông: Nguyễn Thiên Hải - Chủ tịch Uỷ ban MTTQ xã;

8. Bà: Trần Thị My - Chủ tịch Hội phụ nữ xã;

9. Bà: Nguyễn Thị Hương - Chủ tịch Hội nông dân xã;

10. Ông: Nguyễn Hữu Quang - Bí thư ĐTN Cộng sản Hồ Chí Minh xã;

11. Ông: Nguyễn Đình Chung - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã;

12. Ông Trần Huy Ban - CB Ngân hàng CSXH phụ trách cụm xã

+ Mời các Ông (Bà) sau tham gia Ban chỉ đạo và làm uỷ viên:

  1. Ông: Nguyễn Ngọc Ánh - Phó bí thư Đảng ủy;
  2. Bà: Phạm Thị Kim Liên - Phó CT Hội đồng nhân dân xã.

 

Điều 2. Ban chỉ đạo rà soát có nhiệm vụ giúp Chủ tịch UBND xã:

- Xây dựng kế hoạch tổ chức rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm;

- Phối hợp tổ chức tập huấn quy trình và bộ công cụ rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm và quy trình xác định hộ có mức sống trung bình;

- Chỉ đạo tổ chức rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm và xác định hộ có mức sống trung bình; theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn đôn đốc, thực hiện.

Điều 3. Ban chỉ đạo rà soát làm việc theo chế độ tập thể, biểu quyết theo đa số. Các thành viên của Ban chỉ đạo rà soát hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm. Trưởng Ban chỉ đạo ban hành quy chế làm việc của Ban; thành lập Ban chỉ đạo rà soát; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên tham gia Ban Chỉ đạo rà soát.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Văn phòng HĐND&UBND, Công chức Lao động - Thương binh và Xã hội, Trưởng các ban, ngành liên quan, 10 ông (bà) trưởng thôn và các ông (bà) giữ chức vụ tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận :

- UBND huyện;

- Phòng Lao động - TBXH;

- Thường trực Đảng ủy; HĐND

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã;

- Các ban, ngành, đoàn thể xã có liên quan;

- Ông (bà) trưởng thôn;

- Lưu VT, LĐTBXH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

CHỦ TỊCH

 

(Đã Ký)

 

 

Nguyễn Thành Khoa

 

 

 

 


Tổng lượt xem bài viết là: 40
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác