23/11/2020
Quyết định số 16/2018/QĐ-UBND về việc Quy định giá tối đa đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt;
23/11/2020
Công văn số 1184/UBND-NNTNMT ngày 13/04/2018 về việc tiến độ lập quy hoạch mạng lưới điểm xử lý chất thải rắn thông thường tập trung tại các huyện
23/11/2020
Quyết định số 859/QĐ-UBND ngày 06/4/2018 cho phép UBND xã Tự Tân, huyện Vũ Thư chuyển mục đích sử dụng đất để xây dựng khu xử lý rác thải
23/11/2020
Kế hoạch Thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải y tế nguy hại và chất thải nguy hại của các Chủ nguồn thải có số lượng chất thải nguy hại phát sinh thấp hơn 600kg/ năm trên địa bàn tỉnh Thái Bình