Kỳ 2: Khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm
Ngày 18/03/2024

Kỳ 2: Khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm

Phát huy những kết quả đã đạt được trong sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019 - 2021, tỉnh Thái Bình đang tập trung triển khai thực hiện Kết luận số 48-KL/TW, ngày 30/1/2023 của Bộ Chính trị, các văn bản chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ về thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030 với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm.

Diện mạo nông thôn mới xã Đông Hoàng (Đông Hưng).

Không chỉ là phép cộng cơ học

Ngay sau khi có các văn bản của Trung ương về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 210-KH/TU, ngày 1/11/2023 về thực hiện Kết luận số 48-KL/TW của Bộ Chính trị và Quyết định số 969-QĐ/TU về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn 2023 - 2025; UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 176/KH-UBND, ngày 29/12/2023 và Phương án số 166/PA-UBND, ngày 29/12/2023 về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn 2023 - 2025. Mục tiêu đặt ra là sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã nhằm tổ chức hợp lý đơn vị hành chính các cấp phù hợp với thực tiễn; xu thế phát triển của đất nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; bảo đảm hoàn thiện thể chế về đơn vị hành chính, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả của tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị; tinh gọn biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách; góp phần tiết kiệm chi ngân sách, tăng nguồn lực đầu tư cho phát triển kinh tế - xã hội, mở rộng không gian phát triển, tập trung nguồn lực, phát huy tiềm năng, lợi thế sẵn có của địa phương để phát triển bền vững; cải cách chế độ tiền lương, nâng cao đời sống nhân dân; bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Thái Bình phấn đấu đến năm 2030 các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã được sắp xếp cơ bản phù hợp với chiến lược, định hướng phát triển và đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đến năm 2025 hoàn thành sắp xếp đối với đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã có đồng thời cả 2 tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số dưới 70% quy định; đơn vị hành chính cấp huyện đồng thời có tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên dưới 20% và quy mô dân số dưới 200% quy định; đơn vị hành chính cấp xã đồng thời có tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên dưới 20% và quy mô dân số dưới 300% quy định. Đến năm 2030 hoàn thành sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã còn lại có đồng thời cả 2 tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số dưới 100% quy định; đơn vị hành chính cấp huyện đồng thời có tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên dưới 30% và quy mô dân số dưới 200% quy định; đơn vị hành chính cấp xã đồng thời có tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên dưới 30% và quy mô dân số dưới 300% quy định.

Qua rà soát, giai đoạn 2023 - 2025, toàn tỉnh có 28 đơn vị hành chính cấp xã của các huyện Đông Hưng, Kiến Xương, Quỳnh Phụ, Hưng Hà, Tiền Hải chịu tác động của việc sắp xếp. Trong đó, 17 đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện sắp xếp, 11 đơn vị hành chính cấp xã liền kề có điều chỉnh địa giới hành chính khi thực hiện phương án sắp xếp.

Người dân xã Phong Châu (Đông Hưng) theo dõi danh sách cử tri được niêm yết công khai tại trụ sở UBND xã.

Triển khai bài bản, tích cực

Công tác triển khai, quán triệt, tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh liên quan đến việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã được đẩy mạnh nhằm tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Trên cơ sở phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 trên địa bàn tỉnh của UBND tỉnh, UBND các huyện đã xây dựng đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện giai đoạn 2023 - 2025. Từ ngày 16 - 20/2/2024, UBND 28 xã đã hoàn thành việc lập và niêm yết danh sách cử tri tại trụ sở UBND xã, các điểm sinh hoạt cộng đồng thôn, khu dân cư. Sau thời gian niêm yết danh sách cử tri tối thiểu 30 ngày, UBND các huyện sẽ chỉ đạo UBND các xã tổ chức lấy ý kiến cử tri, thời gian hoàn thành trước ngày 25/3/2024. Tổng số cử tri toàn tỉnh dự kiến lấy ý kiến là 126.323 người. Cùng với đó, UBND các huyện cũng căn cứ vào các hướng dẫn của trung ương, của tỉnh thực hiện rà soát, nắm thực trạng số lượng, chất lượng, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách ở các xã thực hiện sắp xếp, trên cơ sở đó xây dựng phương án, lộ trình bố trí, sắp xếp và giải quyết chế độ, chính sách.

Là địa phương có số đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện sắp xếp nhiều nhất tỉnh (9 đơn vị), huyện Đông Hưng đang tập trung cao nhất sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ theo đúng lộ trình, kế hoạch đề ra. Ông Bùi Đức Hoàng, Bí thư Huyện ủy Đông Hưng cho biết: Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025, Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo huyện, các tiểu ban, phân công các đồng chí cấp ủy huyện về từng địa phương phụ trách tổ công tác ở từng thôn. Đồng thời, làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt chủ trương, định hướng để tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; làm tốt công tác tư tưởng cho cán bộ, công chức, nhất là ở các đơn vị thuộc diện sắp xếp để họ yên tâm công tác. Huyện cũng xây dựng các kế hoạch, phương án khả thi nhất để bố trí cán bộ sau sắp xếp, thực hiện các phương án sử dụng cơ sở vật chất sao cho hiệu quả nhất và định hướng phát triển để lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương và của huyện. Ngày 23/2/2024, UBND các xã đã thực hiện niêm yết danh sách cử tri tại trụ sở UBND xã, các nhà văn hóa thôn và đình làng với tổng số 36.556 cử tri được lấy ý kiến.

Ông Trần Văn Hà, Chủ tịch UBND xã Chương Dương chia sẻ: Qua các bước triển khai, đến thời điểm này cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Chương Dương cơ bản đồng thuận với phương án sáp nhập 3 xã Chương Dương, Hợp Tiến, Phong Châu để thành lập đơn vị hành chính mới. Tuy nhiên vẫn còn một số ý kiến liên quan đến bố trí, sắp xếp cán bộ, việc giải quyết thủ tục hành chính và việc đi lại khám chữa bệnh của người dân ở trạm y tế sẽ xa hơn, khó khăn hơn... Vì vậy, cùng với niêm yết danh sách cử tri, xã đã phân công các đồng chí đảng ủy viên tiếp tục về các thôn tuyên truyền, vận động, giải thích rõ từng vấn đề để đến ngày 24/3/2024 lấy ý kiến cử tri đạt kết quả cao nhất.

Cán bộ từ xã tới thôn của xã Chương Dương (Đông Hưng) trực tiếp tới nhà dân tuyên truyền về chủ trương sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã.

Đến thời điểm này, 7 đơn vị hành chính cấp xã của huyện Tiền Hải trong diện sắp xếp đã hoàn thành việc rà soát và niêm yết danh sách cử tri. Theo ông Hoàng Việt Huy, Phó Chủ tịch UBND huyện: Tiền Hải đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, trong đó nhấn mạnh đến dự kiến tên gọi, địa điểm đặt trụ sở làm việc, ngày lấy ý kiến cử tri, địa điểm niêm yết danh sách cử tri để cán bộ, đảng viên và nhân dân nắm được chủ trương của Đảng, Nhà nước, của tỉnh, lợi ích của việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, từ đó tạo sự đồng thuận, thống nhất cao. Huyện cũng họp với các xã thống nhất tên gọi đơn vị hành chính mới bảo đảm mang ý nghĩa sâu sắc để nhân dân có thêm niềm tin vào sự phát triển của địa phương trong tương lai, còn trụ sở phải đặt ở nơi trung tâm nhất, tạo thuận lợi cho người dân khi tới giao dịch, giải quyết các thủ tục hành chính.

Với nhiều đặc trưng, thế mạnh khác nhau, 28 đơn vị hành chính cấp xã trong tỉnh sẽ sắp xếp đợt này đang đứng trước cơ hội mới để “thay da đổi thịt”. Tuy còn phải đối diện, giải quyết nhiều khó khăn nhưng các huyện và các xã đã sẵn sàng thực hiện thành công việc sắp xếp với quyết tâm đạt kết quả cao nhất.

Nguồn Sưu tầm


Tổng lượt xem bài viết là: 26
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác