KẾ HOẠCH số 44 Tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ VII HĐND xã Nam Cao nhiệm kỳ 2021-2026
Ngày 07/12/2023

 

ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM

XÃ NAM CAO

BAN THƯỜNG TRỰC

Số:  44 /KH-MT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Nam Cao, ngày 05  tháng 12  năm 2023

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ VII HĐND xã Nam Cao

nhiệm kỳ 2021-2026

 

Căn cứ Kế hoạch số 07/KH- HĐND xã ngày 02/11/2023 của thường trực HĐND xã Nam Cao về việc kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ VII HĐND xã Nam Cao nhiệm kỳ 2021-2026;

Căn cứ vào quy chế phối hợp giữa Thường trực HĐND xã và UBMTTQ; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Nam Cao xây dựng kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ VII HĐND xã như sau:

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TIẾP XÚC:

1. Thời gian tiếp xúc:07h30 ngày 13 /12/2023 ( sáng thứ 4)

2. Địa điểm tiếp xúc: Tại Hội trường UBND xã.

II. NỘI DUNG TIẾP XÚC:

UBMTTQ xã chủ trì hội nghị với các nội dung sau:

1. Dự kiến chương trình kỳ họp thứ VII HĐND xã Nam Cao nhiệm kỳ 2021-2026.

2.Cử tri nghe báo cáo tóm tắt tình hình phát triển kinh tế xã Hội năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ chủ yếu năm 2024.

3. Nội dung thảo luận.

4. Đại diện Lãnh đạo HĐND xã phát biểu.

5. Bế Mạc hội nghị

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

 

* Đối với trưởng ban công tác mặt trận thôn:

Căn cứ theo sự phân bổ đại biểu của thôn mình lựa chọn cử tri đi tham dự hội nghị đúng số lượng và là cử tri có khả năng tiếp thu, truyền đạt những nội dung của hội nghị đến nhân dân.

Khi có ý kiến phải bằng văn bản ( nếu không muốn phát biểu trên hội nghị có thể gửi văn bản đó cho UBMTTQ để tổng hợp).

* Đối với Ban TT UBMTTQ xã.

Phối kết hợp với HĐND, UBND Tổ chức tốt hội nghị tiếp xúc cử tri, tổng hợp đầy đủ ý kiến của cử tri đến cơ quan chức năng.

Trên đây là kế hoạch của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, phối hợp tổ chức thực hiện tiếp xúc tri tập trung trước kỳ họp thứ VII HĐND xã Nam Cao nhiềm kỳ 2021-2026./.

 

 

TM. BAN THƯỜNG TRỰC

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Nguyễn Thiên Hải

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin liên quan