KẾ HOẠCH Rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo định kỳ năm 2023 trên địa bàn xã Nam Cao
Ngày 15/09/2023

UBND XÃ NAM CAO

BAN CHỈ ĐẠO RÀ SOÁT

HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO

GIAI ĐOẠN 2022 - 2025

 

Số: 01/KH-BCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

                  Nam Cao, ngày 25 tháng 8 năm 2023

 

KẾ HOẠCH

Rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo định kỳ năm 2023

trên địa bàn xã Nam Cao

 
 

 

Thực hiện Kế hoạch số 121/KH-UBND ngày 23/8/2021 UBND tỉnh Thái Bình về rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm giai đoạn 2022-2025, trên địa bàn tỉnh Thái Bình; Kế hoạch số 86/KH-BCĐ ngày 08/8/2023 của Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 2022-2025 tỉnh Thái Bình về rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo định kỳ năm 2023, trên địa bàn tỉnh Thái Bình;

Thực hiện Kế hoạch số 74/KH-UBND, ngày 24/8/2021, của Ủy ban nhân dân huyện Kiến Xương về rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hng năm giai đoạn 2022 - 2025, trên địa bàn huyện Kiến Xương.

Căn cứ Kế hoạch số 01/KH-BCĐ ngày 09/8/2023 của Ban chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo huyện Kiến Xương về việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo định kỳ năm 2023, trên địa bàn huyện Kiến Xương.

Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo xã giai đoạn 2022-2025 ban hành Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo định kỳ năm 2023, trên địa bàn xã Nam Cao, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích: Xác định và lập danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều làm cơ sở thực hiện các chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội năm 2024 và đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu giảm nghèo năm 2023 của các địa phương và toàn xã;

2. Yêu cầu: Việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo định kỳ phải thực hiện đúng quy trình quy định, đảm bảo công khai, minh bạch, có sự tham gia của người dân; chống bệnh thành tích, quan liêu; phản ánh đúng thực trạng của địa phương, tổng hợp báo cáo kết quả đúng tiến độ quy định.

II. NỘI DUNG

  1. Chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo

Thực hiện theo quy định tại Khoản 2, Điều 3 Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27/01/2021, cụ thể:

1.1. Chuẩn hộ nghèo

Là hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ 1.500.000 đồng trở xuống và thiếu hụt từ 03 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản trở lên.

1.2. Chuẩn hộ cận nghèo

Là hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ 1.500.000 đồng trở xuống và thiếu hụt dưới 03 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản.

2. Đối tượng, phạm vi, quy trình và phương pháp thực hiện

2.1. Đối tượng và phạm vi rà soát: Hộ gia đình trên phạm vi toàn xã.

2.2. Quy trình rà soát: Thực hiện theo mục 2 phần II. Hướng dẫn số 05 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh;

- Lập danh sách hộ gia đình cần rà soát

+ Hộ gia đình thuộc danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo đang quản lý tại thời điểm;

+ Hộ gia đình có Giấy đề nghị rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo.

- Tổ chức rà soát, phân loại hộ gia đình

Ban CTMT thôn, trưởng thôn và rà soát viên thu thập thông tin hộ gia đình, tính điểm, tổng hợp và phân loại hộ gia đình.

- Tổ chức họp dân để thống nhất kết quả rà soát

+ Thành phần cuộc họp: Thành viên Ban Chỉ đạo rà soát cấp xã được phân công phụ trách thôn, Trưởng thôn (chủ trì họp), Bí thư Chi bộ thôn, đoàn thể, rà soát viên và một số đại diện hộ gia đình qua rà soát, hộ gia đình khác; mời đại diện Mặt trận Tổ quốc cấp xã giám sát.

+ Nội dung cuộc họp: Lấy ý kiến thống nhất của ít nhất 50% tổng số người tham dự cuộc họp về kết quả đánh giá, tính điểm đối với các hộ gia đình qua rà soát.

+ Kết quả cuộc họp được lập thành 02 biên bản, có chữ ký của chủ trì, thư ký cuộc họp và đại diện của các hộ dân (01 bán lưu ở thôn, 01 bản gửi Ban Chỉ đạo rà soát).

- Niêm yết, thông báo công khai

+ Niêm yết công khai kết quả rà soát tại nhà văn hóa thôn và trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã; thông báo qua đài truyền thanh  trong thời gian 03 ngày làm việc.

+ Trong thời gian niêm yết, thông báo công khai, trường hợp có khiếu nại, Ban Chỉ đạo rà soát cấp xã tổ chức phúc tra kết quả rà soát trong thời gian không quá 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được khiếu nại; niêm yết công khai kết quả phúc tra tại nhà văn hóa thôn và trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã trong thời gian 03 ngày làm việc.

+ Hết thời hạn niêm yết công khai và phúc tra (nếu có), Ban Chỉ đạo rà soát cấp xã tổng hợp, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã về danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo và danh sách hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo (sau khi rà soát).

Báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện

+ Ủy ban nhân dân cấp xã báo cáo bằng văn bản, gửi Ủy ban nhân dân cấp huyện về kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn.

+ Trong thời gian 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện có ý kiến trả lời bằng văn bản.

- Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo.

Ủy ban nhân dân cấp xã tiếp thu ý kiến của Ủy ban nhân dân cấp huyện, quyết định công nhận danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo và danh sách hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trên địa bàn.

2.3. Lực lượng rà soát: BCĐ rà soát xã, Ban CTMT thôn và trưởng thôn;

2.4. Phương pháp thực hiện: Thực hiện theo mục 2 phần II. Hướng dẫn số 05 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh;

a) Khảo sát thu thập thông tin của hộ gia đình, tính điểm, tổng hợp điểm để ước lượng thu nhập và xác định mức độ thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản của hộ nghèo, hộ cận nghèo như sau:

- Về mức thu nhập bình quân đầu người (gọi là điểm A): 140 điểm tương đương với mức thu nhập bình quân đầu người 1.500.000 đồng/người/tháng.

- Về mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản (gọi là điểm B): 10 điểm tương đương với 01 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản.

b) Phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo

- Hộ nghèo: hộ có điểm A ≤ 140 điểm và điểm B ≥ 30 điểm;

- Hộ cận nghèo: hộ có điểm A ≤ 140 điểm và điểm B < 30 điểm.

2.5. Thời gian rà soát, xác định và tổng hợp, báo cáo kết quả

+ Thời gian rà soát: Từ ngày 01 tháng 9 đến hết ngày 31 tháng 10 năm 2023.

+ Chế độ báo cáo

- Trước ngày 30 tháng 9 năm 2023, Ban lãnh đạo thôn và trưởng thôn báo cáo kết quả sơ bộ rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo định kỳ năm 2023 trên địa bàn thôn về Ủy ban nhân dân xã (qua ban Lao động – TBXH) để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân huyện và Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội;

- Trước ngày 15 tháng 10 năm 2023, Ông (bà) Trưởng ban CTMT thôn, Trưởng thôn báo cáo chính thức kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo định kỳ năm 2023 trên địa bàn thôn (toàn bộ hệ thống mẫu biểu báo cáo theo quy định) về Ủy ban nhân dân dân xã (qua ban Lao động - TBXH) để tổng hợp báo cáo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội trình Chủ tịch UBND huyện phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo định kỳ năm 2023 trên địa bàn xã.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Công chức Lao động - Thương binh và Xã hội

- Tham mưu cho BCĐ rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo:

+ Xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra hoặc phúc tra kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023 trên địa bàn trong trường hợp thấy kết quả rà soát chưa phù hợp với tình hình thực tế hoặc có đơn khiếu nại;

+ Thành lập tổ kiểm tra công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023 và phân công nhiệm vụ thành viên BCĐ.

+ Phối hợp hướng dẫn quy trình và bộ công cụ rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023; gửi mẫu phiếu rà soát và biểu mẫu tổng hợp báo cáo cho thôn.

- Tổng hợp, báo cáo kết quả rà soát theo quy định.

2. Đề nghị các ban, ngành thành viên Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo của xã giai đoạn 2022-2025

- Ban Văn hóa - Đài truyền thanh xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho các ban, ngành và người dân về tầm quan trọng và ý nghĩa, mục đích, kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo; đăng tải các văn bản chính sách, kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên Cổng thông tin điện tử của xã;

- Công an xã phối hợp với ban Lao động - TBXH trong quá trình kiểm tra kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo về số hộ dân cư, số nhân khẩu trên địa bàn.

- Các ban, ngành liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ, chủ động chỉ đạo các thành viên thực hiện, đồng thời theo dõi, giám sát việc thực hiện rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo được phân công; tham gia các hoạt động của Ban Chỉ đạo.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã

Chỉ đạo, hướng dẫn ban Mặt trận các thôn và các tổ chức thành viên tuyên truyền, phổ biến, giám sát việc thực hiện quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023.

4. Ban CTMT thôn và trưởng thôn

- Phổ biến, tuyên truyền mục đích, ý nghĩa, yêu cầu của công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo; chủ động phát hiện hộ gia đình gặp khó khăn, biến cố rủi ro trong năm đề xuất rà soát.

- Tổ chức thực hiện công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo; thực hiện rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo định kỳ năm 2023 theo quy định;

- Tổng hợp, báo cáo kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo (bao gồm cả hệ thống biểu mẫu báo cáo) đảm bảo chất lượng, tiến độ thời gian theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo định kỳ năm 2023; trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có vướng mắc phát sinh, kịp thời báo cáo Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo xã (qua ban Lao động – TBXH là Thường trực của Ban Chỉ đạo) để xem xét giải quyết theo đúng quy định./.

    

Nơi nhận:

- UBND huyện (để b/c);

- BCĐ rà soát HN, HCN huyện (để b/c);

- Phòng Lao động – TB&XH;

- Ban Thường vụ;

- Các ban, ngành liện quan;

- Ban lãnh đạo 10 thôn;

- Lưu: BCĐ.

TM. BAN CHỈ ĐẠO

TRƯỞNG BAN

Chủ tịch UBND xã

 

(Đã Ký)

 

 

Nguyễn Thành Khoa

 


Tổng lượt xem bài viết là: 41
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác