HƯỚNG DẪN Rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo định kỳ năm 2023 giai đoạn 2022 – 2025, trên địa bàn xã Nam Cao
Ngày 15/09/2023

 

UBND XÃ NAM CAO

CỘNG HÒA  XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 BCĐ rà soát hộ nghèo, cận nghèo

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 01/ HD-BCĐ

             

 

 

      Nam Cao, ngày  05 tháng 9 năm 2023

 

 

 

HƯỚNG DẪN

Rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo định kỳ năm 2023

giai đoạn 2022 – 2025, trên địa bàn xã Nam Cao

 

Thực hiện Thông Tư số 07/TT-BLĐTBXH ngày 18/ 7/ 2021 của Bộ Lao động-TBXH  hướng dẫn phương pháp rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có mức sống trung bình giai đoạn 2021 – 2025 và biểu mẫu báo cáo;

Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 25/ 8/ 2023 của Ủy ban nhân dân xã Nam Cao về Rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo định kỳ 2023 giai đoạn 2022 – 2025, trên địa bàn xã.

BCĐ Rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 2022 – 2025, hướng dẫn phương pháp như sau.

 

I. QUY TRÌNH RÀ SOÁT.

1- Tiêu chí

Thực hiện theo quy định tại Khoản 2, Điều 3 Nghị định số 07/2021/NĐ-CP, cụ thể:

a) Tiêu chí thu nhập

Là hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ 1.500.000 đồng trở xuống

b) Tiêu chí mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản

Các dịch vụ xã hội cơ bản (06 dịch vụ) chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản (12 chỉ số), gồm:

- Việc làm (việc làm; người phụ thuộc trong hộ gia đình);

- Y tế (dinh dưỡng; bảo hiểm y tế);

- Giáo dục (trình độ giáo dục của người lớn; tình trạng đi học của trẻ em);

- Nhà ở (chất lượng nhà ở; diện tích nhà ở bình quân đầu người);

- Nước sinh hoạt và vệ sinh (nguồn nước sinh hoạt; nhà tiêu hợp vệ sinh);

- Thông tin (sử dụng dịch vụ viễn thông; phương tiện phục vụ tiếp cận thông tin).

2- Quy trình và phương pháp rà soát

 Quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo thực hiện theo quy định tại Điều 4, Quyết định 24/2021/QĐ-TTg; Quy trình xác định hộ có mức sống trung bình thực hiện theo quy định tại Điều 6 Quyết định 24/2021/QĐ-TTg.

- Bước 1: Lập danh sách hộ nghèo, cận nghèo cần rà soát và hộ gia đình có giấy đề nghị rà soát và điều tra vào phiếu A (Phiếu nhận dạng nhanh)

Cột (0) nhận diện nhanh nếu hộ không rà soát thì đánh số (0) và ngừng rà soát hộ này; hộ có rà soát thì đánh số (1) và đánh dấu từ cột 1 đến cột 9),

Từ cột 1 đến cột 9 rà soát nếu có các tiêu chí thì ghi (1), không có thì ghi (0)

Cột E là công từ cột 1 đến cột 9 hộ có từ 4 tiêu chí trở lên đánh mã (0) và ngừng rà soát, hộ có dưới 4 tiêu chí đánh mã (1) và đưa vào danh sách phiếu B chấm điểm

- Bước 2: Tổ chức rà soát, phân loại hộ gia đình viết vào phiếu B (Phiếu chấm điểm) họp tổ điều tra rà soát thống nhất kết quả (Các hộ đã nhận dạng nhanh ở Phiếu A, tức là các hộ ở Phiếu A cột (0) đánh số 1 và cột E đánh số 1)

+ Phiếu B1 là chỉ tiêu ước tính thu nhập của hộ

Nếu tổng điểm B1 từ 140 điểm trở xuống là thuộc đối tượng nghèo (HN), cận nghèo (HCN), trên 140 điểm không phải (HN, HCN) không rà soát Phiếu B2)

+ Phiếu B2 là chỉ tiêu về các nhu cầu xã hội cơ bản của hộ

Nếu tổng điểm B2 từ 30 điểm trở lên là thuộc đối tượng nghèo (HN)

Nếu tổng điểm B2 dưới 30 điểm là thuộc đối tượng cận nghèo (HCN)

 Khi có kết quả số điểm ở phiếu B1 và B2 chuyển lập vào các Bảng tổng hợp, các mẫu biểu.    

- Bước 3: Họp nhân dân thống nhất kết quả rà soát (Có biên bản họp và DS người đến dự họp)

Thành phần cuộc họp: Thành viên Ban chỉ đạo rà soát; Trưởng thôn (Chủ trì họp), Bí thư Chi bộ thôn, đoàn thể, rà soát viên và đại diện hộ gia đình, mời đại diện MTTQ cấp xã giám sát.

Nội dung cuộc họp: Lấy ý kiến thống nhất 50% tổng số người tham dự cuộc họp về các trường hợp rà soát. Trường hợp ý kiến thống nhất dưới 50%, thực hiện rà soát lại ( từ Bước 2).

Biên bản lập thành 02 bản theo mẫu có chữ ký đầy đủ (01 bản lưu ở thôn, 01 bản chuyển về BCĐ xã)

- Bước 4: Niêm yết, thông báo công khai tại Nhà văn hóa thôn, Trụ sở UBND xã và thông báo trên đài truyền thanh xã trong thời gian 03 ngày làm việc. Trong thời gian niêm yết nếu có khiếu nại của người dân thì BCĐ tổ chức phúc tra kết quả theo đúng quy trình thời gian không quá 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được khiếu nại và niêm yết kết quả phúc tra trong thời gian 3 ngày làm việc.

Hết thời gian niêm yết công khai và phúc tra (nếu có), BCĐ lập biên bản kết thúc niêm yết, tổng hợp báo cáo UBND xã.

3- Dự kiến thời gian cụ thể  

- Ngày 12/ 8/ 2023 tập huấn cho Bí thư chi bộ, Trưởng thôn.

- Từ ngày 06 đến 11/ 9/ 2023 Triển khai kế hoạch, hướng dẫn phương pháp rà soát và cấp tài liệu rà soát.

- Từ ngày 12 đến 24/ 9/ 2023 các thôn rà soát, nhận dạng nhanh, chấm điểm vào Phiếu A, Phiếu B và các bảng biểu

- Từ ngày 25 đến ngày 30/ 9/ 2023 báo cáo sơ bộ về BCĐ xã qua Ban LĐ-TBXH xã (Sau khi có kết quả sơ bộ tổng hợp báo cáo về BCĐ để rà soát và kiểm tra sắc suất bất kỳ hộ gia đình ở các thôn để đảm bảo tính chính xác, khách quan)

- Từ ngày 01 đến 08/ 10/ 2023 (sau rằm tháng 8) họp nhân dân thống nhất kết quả rà soát

- Từ ngày sau khi họp dân thống nhất kết quả đến trước ngày 15/ 10/ 2023 các thôn bào cáo chính thức và giao lại toàn bộ mẫu biểu danh sách kết quả về Ban chỉ đạo của xã tổng hợp để báo cáo huyện.

II. PHÂN CÔNG THÀNH VIÊN BCĐ PHỤ TRÁCH THÔN

 

1- Bà: Trần Thị My

CT. Hội phụ nữ xã

- Thôn Nam Đường Tây

2- Bà: Nguyễn Thị My

CC. Văn phòng UB xã

  - Thôn Nam Đường Đông

3- Bà: Nguyễn ThDung

CC. Kế toán NS xã

- Thôn Cao Bạt Đoài

4- Ông: Nguyễn Hữu Quang

BT. Đoàn TN xã

- Thôn Cao Bạt Trung

5- Bà: Nguyễn Thị Hương

CT. Hội nông dân xã

- Thôn Cao Bạt Đình

6- Ông: Đoàn Văn Điệp

CC. Văn hóa xã

- Thôn Cao Bạt Lụ

7- Ông: Nguyễn Xuân Tâm

CHT. Quân sự xã

- Thôn Cao Bạt Đông

8- Ông: Nguyễn Thiên Hải

CT. Mặt trận TQ xã

- Thôn Cao Bạt Nam

9- Ông: Nguyễn Tất Thưởng

CC. LĐ – TBXH xã

- Thôn Cao Bạt E

10- Ông: Nguyễn Đình Chung

CT. Hội cựu CB xã

- Thôn Cao Bạt Thượng

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Phổ biến đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ và người dân về tầm quan trọng và ý nghĩa, mục đích của rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo.

- Chủ động phát hiện các hộ gia đình gặp khó khăn, biến cố rủi ro để hướng dẫn làm giấy đề nghị rà soát

- Thực hiện công tác tổng hợp báo cáo kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo đúng thời gian quy định.

- Các ông/ bà trong Ban chỉ đạo được phân công phụ trách thôn đôn đốc, giám sát thực hiện của các thôn và chịu trách nhiệm trước BCĐ xã về kết quả rà soát.

- Khi thực hiện quy trình rà soát hộ nghèo, cận nghèo đề nghị Thường trực UB MTTQ hướng dẫn chỉ đạo giám sát (theo quy định tại Khoản 5, Điều 9, Quyết định 24/2021/QĐ-TTg)

Trên đây là Hướng dẫn rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo định kỳ năm 2023 giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn xã Nam Cao; trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có vấn đề vướng mắc phát sinh, kịp thời báo cáo Ban chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo xã xem xét giải quyết theo đúng quy định./.

Nơi nhận :

- Thường vụ Đảng ủy;

- TT HĐND xã;

- CT, Phó CT UBND xã;

- MTTQ, các ban, ngành có liên quan;

- Ban rà soát các thôn;

- Lưu VT, LĐTBXH.

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO XÃ

Chủ tịch UBND xã

 

(Đã Ký)

 

 

Nguyễn Thành Khoa

 

 

 


Tổng lượt xem bài viết là: 46
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:




Tin tức khác