Đẩy mạnh việc thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và quản lý, sử dụng, khai thác Hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ
Ngày 23/11/2020

Đẩy mạnh việc thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và quản lý, sử dụng, khai thác Hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ

Để tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ chuẩn hóa chế độ báo cáo, xây dựng, hoàn thiện hệ thống thông tin báo cáo của bộ, ngành, địa phương, kết nối, tích hợp với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ, Trung tâm thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; đồng thời, bảo đảm triển khai các chế độ báo cáo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Văn phòng Chính phủ, ngày 24/10/2020 Văn phòng Chính phủ đã ban hành Công văn số 8879/VPCP-KSTT về việc đẩy mạnh triển khai Nghị định số 09/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước và Thông tư số 01/2020/TT-VPCP ngày 21 tháng 10 năm 2020 quy định chế độ báo cáo định kỳ và quản lý, sử dụng, khai thác Hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ.

Theo đó Văn phòng Chính phủ đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung thực hiện đẩy mạnh việc rà soát, chuẩn hóa các chế độ báo cáo phục vụ chỉ đạo, điều hành của bộ, cơ quan, địa phương và chế độ báo cáo bộ, cơ quan chủ trì tổng hợp, báo cáo, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, theo đúng quy định tại Nghị định số 09/2019/NĐ-CP.

Phối hợp với Văn phòng Chính phủ trong quá trình tập huấn, triển khai các chế độ báo cáo quy định tại Thông tư số 01/2020/TT-VPCP trên Hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ; chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết, sẵn sàng thực hiện các chế độ báo cáo liên quan trên Hệ thống khi Thông tư có hiệu lực thi hành. Xây dựng, hoàn thiện Hệ thống thông tin báo cáo; kết nối, tích hợp Hệ thống thông tin báo cáo, Trung tâm điều hành của bộ, cơ quan, địa phương với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ và Trung tâm thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Phối hợp với Văn phòng Chính phủ xác định các chỉ tiêu phục vụ chỉ đạo, điều hành hàng ngày của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để cung cấp dữ liệu trên Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ; xác định một số nội dung cụ thể báo cáo Lãnh đạo Chính phủ triển khai thí điểm việc họp trực tuyến với các bộ, cơ quan, địa phương tại Trung tâm thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ cũng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương hoàn thành việc cung cấp thông tin, dữ liệu, kết nối Trung tâm Phục vụ hành chính công với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ và Trung tâm thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo Công văn số 7798/VPCP-KSTT ngày 18 tháng 9 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ.

Liên quan