Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số, phục vụ người dân.
Ngày 16/01/2024

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số, phục vụ người dân.

Để hiện thực hóa khát vọng phát triển cùng với những mục tiêu quan trọng của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng: “Đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng: Là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Trở thành nước phát triển, thu nhập cao”; đồng thời tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, triển khai thực hiện nghiêm, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 6 khóa XIII, “Về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới”.

 

Theo đó, UBND xã Nam Cao đã tập trung thực hiện nhiều giải pháp nhằm đẩy mạnh việc chuyển đổi số và nâng cao hiệu quả trong công tác cải cách thủ tục hành chính; Góp phần xây dựng chính quyền số, hạn chế các thủ tục hành chính giấy không cần thiết, gây phiền hà cho nhân dân.

Trong đó tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cải cách hành chính; lãnh đạo công tác tuyên truyền, giáo dục bảo đảm sự nhận thức sâu sắc và thống nhất hành động trong cán bộ, đảng viên và sự đồng thuận, ủng hộ của người dân, xã hội về công tác cải cách hành chính; lấy kết quả cải cách hành chính hằng năm là tiêu chí đánh giá chất lượng hoạt động của cơ quan; nâng cao chất lượng chỉ đạo, điều hành của người đứng đầu cơ quan; coi trọng công tác thi đua, khen thưởng gắn với kết quả, hiệu quả cải cách hành chính.

- Lấy quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân làm trung tâm, thúc đẩy đổi mới sáng tạo; phát huy dân chủ, bảo đảm, quyền công dân.

- Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa thủ tục hành chính, bảo đảm thực chất, hiệu quả trên cơ sở lấy người dân, làm trung tâm của cải cách, đồng thời áp dụng hiệu quả dịch vụ công trực tuyến. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

- Đẩy mạnh triển khai chuyển đổi số quốc gia, xây dựng Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử hướng tới Chính phủ số, Chính quyền số, nền kinh tế số và xã hội số theo lộ trình của Chính phủ, bảo đảm trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương.

- Phát triển chính phủ số:

Cung cấp 80% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau, kể cả điện thoại di động.

Xử lý trên môi trường mạng đạt 90% ở cấp xã.

100% cơ sở dữ liệu Quốc gia tạo nền Tảng cho phát triển điện tử được hoàn thành, tích hợp, chia sẻ trên toàn quốc.

Tỷ lệ thực hiện số hoá hồ sơ tại UBND xã đã đạt được nhiều kết quả tốt, Tỷ lệ số hoá hồ sơ riêng từng tháng đều tăng và đạt 100%. Điều đó cho thấy những nỗ lực trong thực hiện chuyển đổi số đang đi đúng hướng và ổn định.

Tin bài: Đoàn Điệp


Tổng lượt xem bài viết là: 421
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác