Thôn Cao Bạt Trung

Là thôn có quy mô, diện tích lớn nhất trong xã và cũng là thôn giầu truyền thống cách mạng, nơi khởi nguồn của đội nữ du kích căm thù mà tiêu biểu nhất là Mẹ Việt nam anh hùng, liệt sỹ Nguyễn Thị Phấn. Trong 2 cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thôn Ngọc Chi đã có gần 1.000 người con lên đường ra trận, nhiều người đã anh dũng chiến đấu, hy sinh, hoặc mất đi một phần xương máu cho đất nước nở hoa, độc lập, tự do, hạnh phúc. Thôn có 2 gia đình có 2 thế hệ là liệt sỹ, 6 gia đình có 2 liệt sỹ, 6 bà mẹ Việt Nam anh hùng. Nhiều người con thành đạt hiện đang giữ các chức vụ quan trọng của tỉnh, thành, ngành, mà tiêu biểu nhất là Ông Nguyễn Anh Tú hiện đang giữ chức vụ BT huyện ủy, chủ tịch UBND huyện Hoành Bồ, Quảng Ninh.

          Trong phong trào “Chung sức xây dựng NTM” nhân dân thôn Ngọc Chi đã hiến hàng trăm mét vuông đất, tường bao, cổng dậu để mở rộng đường giao thông nông thôn, giao thông thủy lợi nội đồng. Nhiều hộ gia đình đã ủng hộ hàng chục tiệu đồng để cùng với địa phương hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM