Thông báo kế hoạch HĐND xã Nam Cao
Ngày 06/07/2023

Thông báo kế hoạch Số 06 HĐND xã Nam Cao về việc triển khai chuẩn bị kỳ họp VI nhiệm kỳ 2021-2026

 

                                   

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

NAM CAO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIÊT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Sè: 06/KH-H§ND

 

               Nam Cao, ngày 29 tháng 05  n¨m 2023

                                                                           

 

KẾ HOẠCH

CHUẨN BỊ KỲ HỌP THỨ VI HĐNDNHIỆM KỲ 2021 - 2026

 

- Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

- Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND các cấp năm 2015;

- Căn cứ tình hình thực tế địa phương; Thường trực HĐND xã xây dựng kế hoạch, nội dung kỳ họp thứ  VI HĐND xã nhiệm kỳ 2021- 2026 như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích:

 Kỳ họp thứ VI HĐND xã nhằm đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết của HĐND xã 6 tháng đầu năm 2023. Tiếp thu các ý kiến của Đại biểu và cử tri tại kỳ tiếp xúc cử tri và tổ đại biểu trước kỳ họp thứ VI. Đồng thời thảo luận nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh trật tự 6 tháng cuối năm 2023.

2. Yêu cầu:

- Thường trực HĐND, các ban HĐND, Đại biểu HĐND thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ, tiếp thu đầy đủ các ý kiến kiến nghị chính đáng của cử tri. Thực hiện nghiêm túc chức năng giám sát, thảo luận tại tổ các nội dung mà cử tri quan tâm nhằm tham gia xây dựng nghị quyết kỳ họp sát đúng.

- UBND xã chỉ đạo bộ phận chuyên môn tham mưu xây dựng báo cáo tờ trình theo đúng kế hoạch. Tiếp thu, làm rõ đồng thời có biện pháp giải quyết các ý kiến, kiến nghị chính đáng của đại biểu và cử tri.

- Thường trực MTTQ thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa Thường trực HĐND và Thường trực MTTQ tổ chức cho các đại biểu HĐND tiếp xúc với cử tri tại các đơn vị bầu cử. Tổng hợp ý kiến chuyển đến kỳ họp và giám sát chất lượng đại biểu.

II. Dự kiến các bước chuẩn bị cho kỳ họp

1. Báo cáo kế hoạch tổ chức kỳ họp với BTV Đảng ủy

Nội dung: Báo cáo kế hoạch và dự kiến nội dung kỳ họp thứ VI

Thời gian: ngày 05/6/2023.

2. Hội nghị liên tịch triển khai chuẩn bị nội dung kỳ họp

Thời gian: Dự kiến ngày 12 tháng 6 năm 2023.

Thành phần: TV Đảng ủy, Thường trực HĐND, MTTQ, trưởng 2 ban.

Nội dung: Triển khai kế hoạch nội dung kỳ họp thứ VI, chuẩn bị các báo cáo, tài liệu liên quan (các ngành chuẩn bị báo cáo từ ngày 13 đến 23/6/2023, chuyển về Thường trực hội đồng vào ngày 24/6/2023).

3. Hội nghị triển khai tiếp xúc cử tri, sinh hoạt tổ hội đồng tại thôn trước kỳ họp thứ VI, các ban thẩm tra báo cáo.

Thời gian: ngày 27 - 28/6/2023.

Thành phần: TV Đảng ủy, Thường trực HĐND, các ban của HĐND, Thường trực MTTQ, Tổ trưởng tổ Hội đồng, Bí thư chi bộ - Trưởng ban công tác mặt trận thôn.

Nội dung: Triển khai nội dung hội nghị tiếp xúc cử tri, sinh hoạt tổ Hội đồng và thông báo nội dung kỳ họp.

4. Các thôn, tổ đại biểu hội đồng sinh hoạt: Ngày 29/6 - 02/7/2023 (biên bản tổng hợp ý kiến của đại biểu gửi Thường trực HĐND sáng 03/7/2023)

5. Tổng hợp ý kiến cử tri và tổ hội đồng: Thời gian ngày 6/7/2023.

6. Hội nghị tiếp thu ý kiến

 Thành phần: TVĐảng ủy, Thường trực HĐND, LĐMTTQ, Giám đốc HTXDVNN.

Thời gian: ngày 10/7/2023.

7. Tổ chức kỳ họp

- Chuẩn bị nội dung, chương trình kỳ họp.

- Soạn, dự thảo nghị quyết và hoàn thiện các nội dung liên quan.

- Thời gian tổ chức kỳ họp: Dự kiến 1/2 ngày 17- 18/7/2023 (thời gian từ 7h00’ - 11h00’)

III. Dự kiến nội dung kỳ họp:

- Báo cáo của UBND xã về tình hình phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2023. Nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2023.

- Báo cáo của khối nội chính 6 tháng đầu năm 2023.

- Báo cáo quyết toán ngân sách năm 2022, báo cáo tình hình thực hiện ngân sách 6 tháng đầu năm 2023.

- Báo cáo thẩm tra của các ban.

- Báo cáo tổng hợp ý kiến đại biểu, cử tri.

- Báo cáo kết quả giám sát năm 2023.

- Các ý kiến thảo luận của Đại biểu.

- Thông qua các tờ trình (nếu có)

- Thông qua nghị quyết kỳ họp.

IV. Tổ chức thực hiện

Thường trực HĐND xây dựng kế hoạch, triển khai và phối hợp với các tổ chức liên quan cùng thực hiện, đồng thời theo dõi đôn đốc theo đúng kế hoạch đã xây dựng. UBND xã chỉ đạo các ngành chuyên môn liên quan chuẩn bị tài liệu, kinh phí đảm bảo cho việc triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch.

Trong quá trình triển khai tổ chức thực hiện có vấn đề vướng mắc cần bổ xung, Thường trực HĐND thống nhất các đơn vị liên quan cùng thực hiện.

 

 

                                                      TM. THƯỜNG TRỰC HĐND XÃ

                                                               Phó Chủ Tịch

 

                                                                                   Đã Ký

 

                                                                  Phạm Thị Kim Liên

 

 

 

 

Tin liên quan